Czym jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji obiektu budowlanego dla Inwestora?

Harmonogram realizacji inwestycji budowlanej potrzebny jest inwestorowi, gdyż umożliwia on kontrolę postępu prac i rozliczanie wykonawcy z realizacji umowy, harmonogram pozwala na zaplanowanie wydatków w czasie realizacji inwestycji.  W oparciu o harmonogram inwestor jest w stanie zaplanować poprawne finansowanie realizowanej inwestycji, oraz na bieżąco rozliczyć wykonawcę. Dokument ten z punktu widzenia inwestora powinien stanowić załącznik do umowy o roboty budowlane, by w ten sposób określić ramy czasowe dla zrealizowania wszystkich niezbędnych do wykonania prac.

Czym jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji obiektu budowlanego dla Wykonawcy?

Harmonogram umożliwia wykonawcy planowanie dostaw materiałów niezależnie, czy materiały zamawia wykonawca, czy inwestor. Na podstawie harmonogramu wykonawca może zaplanować czas użycia odpowiednich zasobów sprzętowych jak i ludzkich. Wykonawca na podstawie harmonogramu określi również wartość zrealizowanych robót w danej jednostce czasu, oraz pozwoli zaplanować wydatki na zakup materiałów.

Jak powinien być opracowany harmonogram robót budowlanych?

W harmonogramie umieszczone są wszystkie prace w kolejności ich wykonania. W sposób graficzny zaznacza się termin rozpoczęcia i czas ich trwania. Przedmiar (ilość) robót oraz liczbę godzin potrzebną do ich wykonania przyjmuje się z kosztorysu. Harmonogram wykonywany jest przy założeniu określonej liczby robotników, od tego bowiem zależy czas wykonania poszczególnych prac.